Zeedijk of Rivierdijk (buitenwater of primaire kering)

Een primaire waterkering is in Nederland een dijk die beschermt tegen het buitenwater, zoals vastgelegd in de Waterwet. Buitenwater is volgens de Waterwet water van de grote rivieren (Rijn, Maas, IJssel), het IJsselmeer, het Markermeer en de zee. Deze wateren kennen zo’n groot debiet dat dit debiet bij extreme situaties (storm, hoge ri- vierafvoer) niet beheerst kan worden. Buitenwater is ook water dat een polder omgeeft. Anders gezegd: al het water dat niet binnen de begrenzing van de polder is en waarop uitgewaterd wordt. Dit kan een boezemwater of een rand- meer betreffen. Alle primaire waterkeringen moeten worden gedimensioneerd met het programma Steentoets van Rijkswater- staat/Deltares.

Belasting:

  • Golven
  • Stroming haaks op het talud
  • Stroming langs het talud


Principe constructieopbouw:

De opbouw van een primaire waterkering glooiing met open filtercon- structie bestaat uit een constructie van (beton-)zuilen op een filter- constructie van gebroken steen en geotextiel, op meestal een bewerk- te en geëgaliseerde kleiondergrond. Uit de dimensionering met Steen- toets volgt de benodigde dikte en opbouw van de constructie.

Uitvoeringsmethoden en materialen:

Hieronder treft u een overzicht met methoden en producten. Klik op de producten of blader verder voor een nadere toelichting van de verwerkingsmethode per product.

Omstandigheid

Uitvoeringsmethode

Product

Het zetten van zuilen in den natte is nagenoeg onmogelijk
door toepassing van grote doorlatende beton elementen (min. 185 kg/m2) los geplaatst op geotextiel