RONA®ZELF REINIGENDE BERM

SCHOON WATER

Omdat het ecologisch gewenst is om milieuverontreiniging bij de bron aan te pakken, is de wegberm de aangewezen plek, en daarom heeft Altena op deze plek een waterreinigende bermverharding ontwikkeld: de RONA® Zelf Reinigende Berm.

Een innovatie met meervoudige verbeteringen van de weg, zowel op het gebied van kwantitatief en kwalitatief waterbeheer, als op verkeersveiligheid, en die kan bijdragen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

MINERAAL FILTER

Onze innovatie, een zeer open bermverharding gecombineerd met een innovatieve minerale filterconstructie, reinigt gedurende een periode van 40 jaar van de weg afkomend vervuild hemelwater tot onder de grenswaarden die gehanteerd worden voor het infiltreren van water in kwetsbare en/of grondwaterbeschermings- gebieden. De verontreinigingen – zware metalen, nutriënten, olie en PAK’s – worden door ons systeem geadsorbeerd, waarna het gezuiverde water wordt afgestaan aan de beschermde ondergrond.

Vragen? Neem contact met ons op. Wij hebben een brochure en bestekstekst voor u klaar liggen.

ONZE BERMVERHARDINGEN